EDUCACIÓ PRIMÀRIA

QUÈ FEIM A PRIMÀRIA?

L’educació primària és la primera etapa educativa d’ensenyament obligatori (6 a 12 anys) i comprèn sis cursos.

El principal objectiu és assolir les competències bàsiques des d’un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i sempre atenent a la diversitat.

L’educació en valors i la pastoral són part fonamental que acompanyen a l’aprenentatge de cada un dels nostres alumnes durant tota la seva etapa educativa.

El procés d’ensenyament-aprenentatge es personalitza al màxim tenint en compte la diversitat de tot l’alumnat en una educació inclusiva, sense oblidar els principis d’equitat, qualitat i d’excel·lència que condicionen l’acció educativa.

Es potencia la cultura de l’esforç des de petits per poder aconseguir en un futur adults competents i capaços d’afrontar els reptes que es trobaran al llarg de la vida.

A més de l’assignatura d’Anglès, es potencia la llengua anglesa emprant la metodologia AICLE a Maths i Science dedicant 5 hores setmanals per tal de fomentar l’aprenentatge de l’idioma d’una manera inclusiva i lúdica.

Som conscients que el treball cooperatiu és un factor imprescindible per a l’èxit personal i col·lectiu, per això, està present en el dia a dia de l’aula. Es dedica setmanalment el treball per projectes partint dels interessos propis dels alumnes.

La lògica-matemàtica es treballa amb el mètode finlandès, una metodologia activa per formar a persones autònomes i creatives en el món actual. A més, també disposam d’un programa de reptes anomenat el Club dels Matemàtics Intrèpids on s’aconsegueix una motivació màxima per a la resolució de problemes engrescant a l’alumnat amb una metodologia dinàmica i manipulativa.

De manera sistemàtica es treballa l’escriptura creativa i es fomenta la lectura des de totes les assignatures despertant el gust per llegir.

A l’etapa de primària s’aposta per millorar la competència digital, s’introdueix des dels cursos inicials de manera progressiva, fins arribar als cursos superiors on es treballa amb recursos digitals fent servir Chromebooks mitjançant el programa digitalització SVP 3.0.

L’avaluació es viu des d’una perspectiva formativa dels aprenentatges que permet a l’alumne fer-se protagonista de la seva formació.

En tot moment es tenen present les necessitats reals de cada alumne/a. Tot el claustre de professors es caracteritza per la seva proximitat i familiaritat. Hi ha una comunicació fluïda entre professorat-família durant tota l’etapa educativa.

Cursos de EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Professorat de EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Silvia Bujosa Ferretjans
Beatriz Gutiérrez Para
Ana Rosa Lozano Becerra
Carles Manera Salom
Maria Luisa Núñez Morcillo
Mercedes Pérez Martínez
Joan Rotger Albertí
Marta Rabasco Jaume
Silvia Bujosa Ferretjans