EDUCACIÓ INFANTIL


QUÈ FEIM A INFANTIL?

L'objectiu principal de l'etapa d’Educació Infantil (3 a 6 anys) és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants, mitjançant tres grans àrees: coneixement de si mateix i autonomia personal; coneixement de l'entorn i coneixement dels diferents llenguatges per a la comunicació i la seva representació.

Al llarg dels tres cursos acompanyam i donam suport als alumnes i a les seves famílies amb un tracte proper.

Partim de la situació madurativa i de coneixement de cada infant per desenvolupar al màxim les seves capacitats, amb uns objectius clars i partint del reforç positiu en tots els avanços adquirits durant aquesta etapa.

Per aconseguir-ho utilitzam diferents metodologies que ajuden als infants a desenvolupar tot el seu potencial, atenent i respectant el ritme maduratiu de cada un d’ells, atenent a la diversitat. El joc és la nostra eina i el motor dels diferents aprenentatges. Cream espais per a que els infants explorin, experimentin i aprenguin investigant. Despertam en els nostres alumnes una motivació especial mitjançant una metodologia basada en el treball per projectes i racons, la qual cosa ens facilita l’atenció individualitzada i personalitzada. Aprofitam el treball cooperatiu per plantejar tasques a resoldre entre tots amb l’esforç i el treball d’equip i avaluem entre tots la feina feta.

Treballem l’autonomia i les rutines com a part molt important del seu desenvolupament ja que això els crea seguridad i confiança i els ayuda emocionalment. Donem molta importància al treball de les emocions i a la resolució de conflictes des de que els acollim a la nostra escola i donem molta importància al bon clima dins l'aula.

Treballem la lectoescriptura des d'un vesant constructivista, donant sentit a tot el que feim, d'un manera globalitzada i significativa i respectant el ritme de cada infant.

Despertem el plaer i el gust per les matemàtiques mitjançant el joc i la manipulació. A partir de situacions reals de cada dia dins l'aula, i a partir dels seus interessos i inquietuds tractem de cercar solucions amb estratègies matemàtiques.

Des del primer curs d'EI introduïm l'anglès amb especialistes d'una manera divertida i fluida per assentar les bases i facilitar l'aprenentatge de l'idioma en etapes posteriors. Mitjançant una metodologia activa, basada en la comunicació oral, amb cançons, jocs i simulacions de la vida quotidiana, els infants s'expressen en anglès de forma espontània.

A Infantil introduïm eines digitals com a material de reforç i ampliació, incorporant-les de manera progressiva i adaptada a les seves capacitats.
Feim un seguiment individualitzat de cada infant, valorant el seu desenvolupament, detectant les dificultats, si és el cas, i facilitant pautes als pares per millorar el seu desenvolupament físic i intel·lectual, amb el suport dels diferents especialistes de l'Equip de Suport. Tenim una comunicació constant amb els pares, solventant dubtes i ajudant en tot el que necessiten per a l'educació dels seus fills.

 

Cursos de EDUCACIÓ INFANTIL
Professorat de EDUCACIÓ INFANTIL
Pilar Pou de los Mozos
Encarna Ribas Torres
Margarita Roig Ballester
Maria Romera Horrach
Catalina Martorell Tristán